Verlofaanvraag

 
Vakantieverlof
Een dagje extra vakantie om de files voor te zijn, een midweek boeken of extra verlof voor bezoek aan het land van herkomst? Wat zegt de gemeente Nijkerk hierover: volgens de Leerplichtwet (LPW) is dit niet mogelijk en dus strafbaar. De enige mogelijkheid voor extra vakantieverlof is geregeld in artikel 11 sub f van de Leerplichtwet:
De directeur van de school kan éénmalig per schooljaar, voor maximaal tien schooldagen, extra verlof verlenen buiten de reguliere vakanties. Dat kan als een leerling, door de specifieke aard van het beroep van één van de ouders of verzorgers, alleen buiten de schoolvakanties met hen op vakantie kan gaan. Bij ‘de specifieke aard van het beroep’ gaat het bijvoorbeeld om seizoengebonden werkzaamheden of werkzaamheden in bedrijfstakken die in de zomermaanden een piekdrukte kennen. Dit kan voorkomen in de horeca sector en in de agrarische sector.
 
Procedure voor het aanvragen van extra vakantieverlof
Een verzoek voor extra vakantieverlof van maximaal tien schooldagen moet minimaal acht weken tevoren bij de directeur van de school worden ingediend. Verlof voor meer dan tien dagen kan niet in behandeling worden genomen. De wet heeft geen mogelijkheden voor vakantieverlof van meer dan tien schooldagen.
Bij ongeoorloofd verzuim is de directeur verplicht dit aan de Leerplichtambtenaar van de gemeente te melden. De consequentie die hiervan het gevolg kan zijn, valt volledig onder de verantwoordelijkheid van de ouders/verzorgers.
 
Feestdagen
Indien de aard van een niet-christelijke, religieuze feestdag schoolbezoek uitsluit, omdat de viering ervan beschouwd wordt als de vervulling van een plicht die uit de godsdienst voortvloeit, mogen ouders hun kinderen op dergelijke feestdagen thuishouden, mits dat twee dagen van tevoren aan de directeur van de school wordt gemeld.
 
Overig verlof om persoonlijke redenen
Soms zijn er omstandigheden waarvoor er buiten vakanties om extra verlof nodig is. In de Leerplichtwet wordt dit ‘verlof op grond van gewichtige omstandigheden’ genoemd (artikel 11 sub g). Er kan sprake zijn van gewichtige omstandigheden in bijvoorbeeld de volgende gevallen:
  • voor het voldoen aan een wettelijke verplichting, voor zover dit niet buiten de lesuren om kan worden gedaan;
  • bij verhuizing;
  • bij huwelijk van bloed- en aanverwanten;
  • bij overlijden van bloed- en aanverwanten;
  • bij ambts- of huwelijksjubileum van bloed- en aanverwanten.
Gewichtige omstandigheden zijn uitsluitend persoonlijke omstandigheden. Per geval wordt beoordeeld of een verzoek tot verlof gehonoreerd kan worden. Meestal zal het verlof beperkt worden tot één of enkele dagen.
 
Procedure voor het aanvragen van overig verlof op grond van gewichtige omstandigheden
Een verzoek voor verlof van maximaal tien schooldagen, moet worden ingediend bij de directeur van de school. Een verzoek voor verlof van meer dan tien schooldagen moet worden ingediend bij de leerplichtambtenaar van de woongemeente van de leerling.

U kunt hier de verlofaanvraag downloaden, het beantwoorde formulier krijgt u terug per email.