De vreedzame school

Als school zijn wij van mening dat het oplossen van conflicten op een andere manier kan dan met geweld. Wij willen dat onze school zich ontwikkelt tot een democratische gemeenschap, waarin alle leden (leerlingen, leerkrachten en ouders) een stem hebben, zich gehoord en gezien voelen, zich positief gedragen tegenover elkaar, zelfstandig zijn, en zich verantwoordelijk voelen voor het geheel. Hierdoor ontstaat een beter leer- en werkklimaat. We willlen onze leerlingen voorbereiden op het leven in een democratische samenleving, en stimuleren actief burgerschap.
Daarom zijn wij in 2009 gestart met het programma: de vreedzame school.

De aanleiding voor het ontwikkelen van De Vreedzame School was een telkens terugkerend signaal uit scholen dat het leerproces steeds meer bedreigd werd door ordeproblemen, met name in de bovenbouw van de basisschool.

De Vreedzame School rust op een aantal pijlers:
  • sociale verbondenheid en leerlingparticipatie (uit onderzoek blijkt dat problemen bij jongeren veel minder  voorkomen indien er sprake is van sociale verbondenheid: als kinderen zich een betrokken lid van een  gemeenschap voelen)
  • conflicten oplossen (we willen een klimaat in de school en klas realiseren waarbij positief wordt omgegaan met conflicten; conflicten zijn er namelijk altijd en overal, ze horen bij het (samen)leven)
  • interactief onderwijzen (De Vreedzame School maakt gebruik van een interactieve onderwijsleermethode) sociaal-emotionele intelligentie (we geven een handvat om te werken aan andere vormen van intelligentie, met name sociale en emotionele intelligentie).
Dit zijn de doelen van het programma:

Verandering van de schoolcultuur in de richting van de school als een democratische gemeenschap. De leerling krijgt een stem, en iedereen heeft de kans om mee te denken en zich verantwoordelijk en betrokken te voelen.
Vergroting van sociale competentie, en met name van vaardigheden in conflictoplossing, bij leerlingen, personeel en ouders.
Verantwoordelijkheid vergroten van kinderen voor het klimaat in school en klas.
Verbetering van het groepsklimaat; betere relaties binnen de groep, respect en waardering voor verschillen.


Aan de hand van de methode: de vreedzame school, helpen wij de leerlingen zich sociaal te ontwikkelen: door de eigen kracht van kinderen centraal te stellen en er naar te streven dat de kinderen oog hebben voor anderen, dat ze zich verantwoordelijk voelen voor het algemeen belang en dat zij initiatiefrijk, zorgzaam en betrokken zijn bij de gemeenschap die de school is. Leerlingen uit de groepen 6 en 7 werken tijdens het oplossen van conflicten als mediator. Zij hebben hiervoor intern een speciale opleiding gehad en worden aan het eind van de opleiding officieel gecertificeerd.

Voor meer iinformatie verwijzen wij u naar www.devreedzameschool.nl