Educatief partnerschap


Uit onderzoek en ervaring is bekend dat de slaag- en groeikansen van kinderen op school toenemen als school en thuis elkaar vinden. School en ouders hebben een gemeenschappelijk belang, namelijk dat er op school en thuis optimale omstandigheden zijn voor de ontwikkeling en het leren van kinderen. Zowel ouders als school hebben hun specifieke deskundigheid. Ouders kennen hun kind. De school heeft kennis van het aanleren van culturele, sociaal-emotionele en cognitieve vaardigheden. Wanneer deze wederzijdse kennis geregeld en in een open sfeer wordt uitgewisseld kan dat de ontwikkeling van de leerling ten goede komen. De school is een leer- en leefgemeenschap voor kinderen, professionals en ouders: educatief partnerschap.

We onderscheiden vier functies van ouderbetrokkenheid:
  • meeleven: de school informeert de ouders over het onderwijs en de schoolaangelegenheden
  • meehelpen: de school biedt ouders de mogelijkheid om allerlei activiteiten mee te organiseren
  • meedenken: de school onderzoekt de mening of waardering van de ouders over de school of over belangrijke  onderwerpen als de lessen, veiligheid, communicatie enz.
  • meebeslissen: de school vraagt de ouders goedkeuring voor of instemming met voorgenomen of uitgevoerd 
  • beleid.
Partnerschap vraagt wederzijdse betrokkenheid van ouders en van school en een wederzijdse investering. Het gaat niet alleen om een beweging van ouders richting school, maar ook om een beweging van de school in de richting van de thuissituatie. Beide partners zorgen namelijk voor optimale omstandigheden om de ontwikkeling van de kinderen zo goed mogelijk te laten verlopen.

Ouders hebben vragen als: hoe ontwikkelt mijn kind zich; waar is het mee bezig, hoe is zijn welbevinden en betrokkenheid en wat kan in die ontwikkeling van ons kind onze rol zijn? Het accent ligt hier op: meeleven, meedenken en meebeslissen.

Ouders willen ook betrokken zijn bij de groep waarin hun kind zit en bij de school als geheel: projecten, informatieavonden, ouderavonden en thema-avonden. Maar ook willen zij als vrijwilliger hand- spandiensten verrichten, waarmee zij bijdragen aan het functioneren van de groep of de school. Hierbij valt te denken aan plaats nemen in de ouderraad of medezeggenschapsraad, contactouder, luizenmoeder enz. Het accent ligt hier op: meeleven, meehelpen, meedenken en meebeslissen.

Ook is het van groot belang dat de school betrokken is bij de thuissituatie, voor zover dat van belang is voor de bijdrage van de school aan de ontwikkeling en het leren van het kind. Het accent ligt hier op meeleven, meehelpen en meedenken.

In de praktijk komt het neer op samen leven, samen doen, samen denken en samen beslissen. Het is hierbij wel van belang dat de partners beseffen dat hun eindverantwoordelijkheden verschillen. De eindverantwoordelijkheid voor wat op school gebeurt, blijft bij de school.

Wilt u het uitgebreide beleid Educatief partnerschap lezen klik dan hier!