Onze school


Scholen verschillen steeds meer: in de manier van werken, in sfeer en in wat kinderen er leren.
Scholen hebben verschillende kwaliteiten. Via deze site willen wij ons presenteren:
  • Wie zijn we ?
  • Wat doen we ?
  • Waar staan we voor ?
 

Wie zijn we?

We zijn een Protestants-Christelijke Basisschool. Onze school staat in de wijk Groot Corlaer. Onze kinderen komen voornamelijk uit de wijken:  Groot Corlaer, Corlaer en de Terrassen.

Momenteel krijgen 320 kinderen bij ons op school les van enthousiaste leerkrachten. Naast de directeur verlenen nog enkele personeelsleden ondersteunende activiteiten: drie onderwijsassistenten, een administratief medewerkster en een conciërge.

Onderwijskundig is de school verdeeld in units. Een unit is een samenvoeging van twee klaslokalen. Unit 1 is onze voorschoolse periode voor peuters van twee tot vier jaar. Kleuters stromen in in unit 2. Daarna volgen unit 3 t/m 5. U lees meer over deze onderwijsorganisatie in de informatiegids over 'Onderwijs in Unit'.'

Onze school is een relatief nieuwe school, bouwjaar 2001, voorzien van veel eigentijds leermateriaal, waaronder een uitgebreid computernetwerk  en in alle lokalen voorzien van digitale schoolborden.

Holk maakt deel uit van de stichting PCO Gelderse Vallei. De stichting heeft 14 scholen met circa 3000 leerlingen. Het aantal personeelsleden omvat globaal 250. De scholen bevinden zich in de regio Barneveld, Nijkerk en Woudenberg.

 Waar staan we voor ?

Holk verzorgt vernieuwend en eigentijds onderwijs. Een team van hoog opgeleide leerkrachten heeft het oude klassikale leersysteem van jaargroepen omgevormd tot een andere, moderne onderwijsvorm. De doorgaande leerlijnen vormen het uitgangspunt van onze lessen. Leerlingen worden op niveau ingedeeld en krijgen lesstof passend bij hun eigen niveau.
Op- en afstromen naar een passend niveau is op Holk vanzelfsprekend.  Kinderen zitten in een vaste basisgroep. Zittenblijven past niet meer in ons systeem van werken.

Levenbeschouwelijke identiteit.

Wij willen leven en werken vanuit ons geloof in God en Jezus Christus en gaan uit van de waarden ontleend aan de Bijbel en de christelijke traditie. Ons christen-zijn proberen wij uit te dragen door onze genegenheid en liefde voor God en de mensen te tonen; verdraagzaam en respect voor elkaar te hebben; verantwoordelijk te zijn voor mens en milieu en het hebben van een positieve levenshouding. Holk is daarmee een school waar iedereen welkom is en waar we samen leren en leveren als voorbereiding op de maatschappij van morgen. Als open Protestants-Christelijke school staan wij open voor kinderen en ouders met verschillende levensovertuigingen zonder onze eigen identiteit te verliezen.
 

De pedagogische identiteit

Wij willen aan kinderen vriendelijkheid, veiligheid en vertrouwen bieden, maar ze ook zoveel mogelijk zelfstandig, weerbaar en zelfredzaam maken. We willen de leerlingen ook leren verantwoordelijkheid te dragen. Daarin willen wij als leerkrachten hen voorleven en kindgericht werken.
Binnen het unitsysteem van Holk kiezen we voor basisgroepen. Kinderen van ongeveer gelijke leeftijd zitten na de kleuterperiode in unit 2 hun hele schoolloopbaan op Holk in dezelfde groep. We kiezen hiervoor omdat we kinderen een veilige en vertrouwde omgeving willen bieden.
Ook streven we ernaar om leerkrachten langer dan één jaar met een groep te laten meegaan.
 

De onderwijskundige identiteit

Wij willen een school zijn waarbinnen leerlingen tijdens verschillende instructies  en verwerkingen keuzemogelijkheden hebben om te komen tot een goede differentiatie. Kinderen zijn immers gelijkwaardig maar niet altijd gelijk. Hierbij wordt een beroep gedaan op de verantwoordelijkheden van de leerling. De unit vormt hiervoor de beste basis. Leerkrachten, onderwijsassistenten en studenten werken hier nauw samen en verdelen de lestaken onder elkaar en in overleg met elkaar.  Holk heeft daarnaast per unit een zgn. Rijke Leeromgeving ingericht. Dit is een plaats waar kinderen met concreet (spel)materiaal aan de slag kunnen om de geleerde theorie in de praktijk te oefenen.
Wij willen dat leerlingen succeservaringen opdoen en gewaardeerd worden om dat wat ze kunnen en niet omgekeerd. We steunen deze organisatie graag bij hun werk.
 

Wat doen we?

Om onze levensbeschouwelijke doelen te realiseren maken we gebruik van een godsdienstmethode: we vertellen Bijbelse verhalen; samen bidden en praten we over geloven; we besteden veel aandacht aan vieringen van de Christelijke feestdagen en bereiden deze voor in de vorm van adventsvieringen en 40-dagenbijeenkomsten.
Jaarlijks organiseren we aan het einde van het schooljaar een sponsorloop voor Famecon1. Deze organisatie werkt in Guatamala aan het realiseren van onderwijs voor kinderen uit kansarme gezinnen.

Om onze pedagogische doelen te realiseren zijn we in 2007 gestart met een methode, waarin kinderen geleerd wordt open en eerlijk te zijn naar elkaar, te accepteren dat iedereen anders is, maar dat ze wel met elkaar door dezelfde deur moeten kunnen. Zo leren ze dan ook met elkaar problemen op te lossen. Als school profileren we ons als een “Vreedzame school”, waarin kinderen geschillen oplossen met als doel te komen tot een win-win situatie.

Om onze onderwijskundige doelen te realiseren werken we volgens de uitgangspunten van prof. Gert Biesta. Hij onderscheidt drie basisprincipes voor onderwijs:
1. Socialisatie: de overdracht van waarden en normen en het deel uit maken van de cultuur en de maatschappij.
2. Kwalificatie: het aanleren van kennis en vaardigheden.
3. Subjectivering: de vorming van de eigen persoonlijkheid; autonomie en onafhankelijkheid in denken en handelen.

Het onderwijsconcept van Holk is opgebouwd met elementen uit het Daltononderwijs, het Montessori onderwijs en eigen elementen die voortkomen uit de onderwijsvisie van het team van Holk.

Voor meer informatie kunt u de schoolgids op deze site lezen of, indien wenselijk, downloaden