Medezeggenschapsraad

 

Staand: Jan Anne Vos, Laura van den Ham, Peter van der Heijden, Erik van Dronkelaar, Alfred Bakker

Zittend: Jorina Klein Wolterink, Carola Batist


Onze school maakt deel uit van de Stichting PCO “Gelderse Vallei”.
Het bestuur is het hoogste orgaan in deze stichting. Voor het zo goed mogelijk functioneren van de hele stichting en de afzonderlijke scholen is er, in overeenstemming met wettelijke voorschriften, geregeld, dat ook ouders en personeel hun inbreng in de besluitvorming kunnen hebben. Deze medezeggenschap is vastgelegd in reglementen, die ter inzage op school liggen. De inspraak vindt plaats via de medezeggenschapsraad (MR).

 

De MR bestaat uit vertegenwoordigers van de ouders en van het personeel.
 

Visie

 De visie van MR School Holk geeft aan hoe we ons opstellen in de ideale situatie. Als MR willen we niet op de stoel van de directie gaan zitten, de directie bepaalt het beleid. Het beleid komt in de volgende fasen tot stand: Voorbereiding, Opstelling, Besluitvorming, Uitvoering en Evaluatie. Als MR zijn we in alle fasen in meer of mindere mate betrokken.
De MR vindt het belangrijk dat School Holk zich verder ontwikkelt als een professionele organisatie met een open communicatie richting ouders en personeelsleden. De MR houdt zich niet bezig met individuele gevallen, maar zodra er een trend ontstaat zullen we dit met de directie bespreken en kijken of er nieuw beleid moet komen.
 

Missie

Voor de MR School Holk is het belangrijk om te bepalen hoe we onze Visie bereiken. Dit leggen we vast in onze missie. Als MR dienen we het algemene belang van de Personeel- en Oudergeleding door het beleid in de verschillende fasen te toetsen en controleren we of alle fasen op een correcte wijze doorlopen worden. De MR wil op een open manier communiceren met Ouders, Personeel en Directie van school Holk door middel van de website www.holk.nl, holker babbel, ouderavond en email (mr@holk.nl). Daarnaast willen we als MR beschikbaar zijn voor een persoonlijk gesprek als het gaat om algemene zaken.

De rechten en bevoegdheden van de medezeggenschapsraad komen, kort samengevat, op het volgende neer. De MR heeft:

  1. initiatief recht: alle aangelegenheden met betrekking tot de school (of scholen) mogen besproken worden en over al deze zaken kunt u voorstellen doen, of uw standpunten en meningen bekend maken aan het bestuur (ongevraagd advies);
  2. adviesrecht: er zijn bepaalde beslissingen, die het bestuur alleen mag nemen na advies van een medezeggenschapsraad;
  3. instemmingsrecht: er zijn beslissingen, die alleen genomen mogen worden als de MR instemt met het voorstel.


Voor regelingen en besluiten, die voor alle vijftien scholen moeten gelden, is medio 1996 een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) in het leven geroepen. De GMR is samengesteld uit één ouderlid of personeelslid uit elke afzonderlijke school. Deze vertegenwoordiging wordt binnen de MR aangewezen.

De agenda en de goedgekeurde notulen kunt u op de website vinden. De data worden via de Holker Babbel bekend gemaakt.

De mr is per mail te bereiken op mr@holk.nl

Vergaderdata:

Notulen:

februari 2018
mei 2017
juni 2017
september 2017